Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Hümeyra Gürel Akademi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır:

SATICI : (İsim ve İletişim Bilgileri) 

ALICI : (İsim ve İletişim Bilgileri) 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.humeyragurel.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.

MADDE 3 : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürünlerin türü, adeti ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürün fiyatlarına tüm vergiler dahildir.

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi: 

Sipariş Tutarı: 

Ödeme Şekli: 

MADDE 4 : GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün /ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICININ Yasada belirtilen “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak kaydı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI'nın teslimat adresinin SATICI'ya olan uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresinde teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça her ne sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak, ayıpsız, eksiksiz, ve varsa garanti belgeleri,

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- Ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

MADDE 5 : CAYMA HAKKI

Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:

ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI Cayma Kararını süresi içerinde SATICI'ya açık bir şekilde yazılı olarak beyan etmelidir. Satın almış olduğu malı on dört günlük süre içinde SATICI'nın yukarıda belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. ALICI malı SATICI'ya gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra SATICI'ya göndermelidir. SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 6 : ABONELİK SÖZLEŞMESİ

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. Maddesi gereğince ALICI, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 7 : MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vs.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek, mücbir sebebin sürmesi esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 8 : TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-126. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9 : YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nin yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

GENEL PRENSİPLER

SATICI ana hedefi sizin kişisel ve profesyonel hayatınızdaki potansiyelinizi gerçekleştirmenize yönelik gelişimi sağlamaktır. Hayatın içinde karşılaştığınız gündelik sorunlar için sizlere çözümler sunar ya da aslında sizlerin içinde olan çözümlerin ortaya çıkarılmasında sizleri destekler. 

Hümeyra Gürel; doktor, psikolog veya sağlık meslek mensubu değildir! Sizlere kesinlikle tedavi, teşhis veya herhangi bir tıbbi uygulama yapmaz, yapamaz. SATICI’nın tüm katılımcıları bu gerçeğin bilincinde olan kimselerdir. 

SATICI için mahremiyet esastır. Tüm katılımcıların kişisel bilgilerinin gizliliği itinayla korunmaktadır. Aynı duyarlılık katılımcılardan da beklenmektedir. Hiçbir katılımcı sözleşmedeki gizlilik taahhütlerini ihlal etmemelidir. Karşılıklı güven bu akademinin ana birleşenidir. 

SATICI katılımcılara amacına uygun güçlü sorular sorarak onlar hakkında bilgi edinir ve onlara yön verir. Katılımcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve buna uygun hareket eder. Bu akademide herkesin potansiyelini zorlaması amaçlanır. Geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle katılımcının özgüvenini arttırmasına destek olur. 

KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ

Hümeyra Gürel tarafından verilmekte olan ve satın almış olduğunuz bu Eğitim’e (Bundan sonra “Eğitim” olarak anılacaktır.) katılabilmek için aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyup anladığımı, işbu maddelerin kabulünün eğitime katılmak, eğitim sonunda verilecek sertifikayı edinebilmek ve gelecekte Hümeyra Gürel tarafından düzenlenen herhangi bir faaliyete iştirak edebilmek için zorunlu olduğunu; eğitim sırasında ve eğitimin akabinde gizliliğe dair maddelerin ihlali durumunda karşılaşabileceğim hukuki ve cezai yaptırımlar başta olmak üzere tüm maddeleri eksiksiz bir biçimde okuyup anladığımı ve işbu taahhütnamedeki maddelere tümüyle uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.